DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reward

«Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de… Kolossenzen 3:23-24»
Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ.Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Dien Christus: Hij is uw meester!
He will render to each one according to his works.God beloont ieder mens naar zijn daden.
Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.
And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”
Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.
A man's gift makes room for him and brings him before the great.Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf, hij verschaft zich toegang tot de machtigen.
Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him.Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft.
But, as it is written, “What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him”Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’
Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward.Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.
You shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you shall possess.Volg steeds de weg die Hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven; het zal u goed gaan en u zult lang wonen in het land dat u in bezit krijgt.
The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.
Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it will be measured back to you.Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.
I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept.
Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.
And without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him.Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
But from there you will seek the Lord your God and you will find him, if you search after him with all your heart and with all your soul.Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem ook vinden, als u Hem met hart en ziel zoekt.
But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
But many who are first will be last, and the last first.Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.
The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.De winst van een goddeloze is bedrieglijk, het loon van een rechtvaardige is duurzaam.
Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you.Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.
Seek good, and not evil, that you may live; and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said.Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.
Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? “I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.”Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.
Previous12Next

Bible verse of the day

Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies