DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu.
He will render to each one according to his works.On „odplatí každému podle jeho skutků“
But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.
For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.
Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.
Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.
But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you.Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.
For the righteous will never be moved; he will be remembered forever.Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane.
To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice.Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to má raději než oběti.
But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled.I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání.
And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.
See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.
For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.
For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně.
Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers.Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.
And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace.Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.
Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.
The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward.Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, má mzdu trvalou.
And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same.Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci.
With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!Celým svým srdcem hledám tě, od tvých příkazů zbloudit nenech mě!
It is a snare to say rashly, “It is holy,” and to reflect only after making vows.Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel.
Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.

Commit your way to the Lord; trust in him, and he will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday.Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední.
Previous12345Next

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.

Random Bible Verse

And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies