DailyVerses.net

27 Bible Verses about Safety

« 2 Tessalonicenzen 3:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
The Lord is my light and my salvation; Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life; Of whom shall I be afraid?De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?
He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.”Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'
God is our refuge and strength, A very present help in trouble.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. SelahBij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
I will both lie down in peace, and sleep; For You alone, O Lord, make me dwell in safety.In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.
Cast your burden on the Lord, And He shall sustain you; He shall never permit the righteous to be moved.Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.
A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.
He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.
He who walks with integrity walks securely, But he who perverts his ways will become known.Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.
You will keep him in perfect peace, Whose mind is stayed on You, Because he trusts in You.De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
The Lord will perfect that which concerns me; Your mercy, O Lord, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.
Therefore let us not sleep, as others do, but let us watch and be sober.Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.
It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.
The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
He only is my rock and my salvation; He is my defense; I shall not be greatly moved.Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you.Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
The Lord also will be a refuge for the oppressed, A refuge in times of trouble.Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name YAH, And rejoice before Him. A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation.Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.
Thus I establish My covenant with you: Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood; never again shall there be a flood to destroy the earth.Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.
Heal me, O Lord, and I shall be healed; Save me, and I shall be saved, For You are my praise.Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u niet altijd prijzen?

Though an army may encamp against me, My heart shall not fear; Though war may rise against me, In this I will be confident.Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies