DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

15 Bible Verses about the Second coming

«Matthew 24:44»
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer.Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.
I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
And while they looked stedfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel; Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.
And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.
Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.
Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.
But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ.Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Bible verse of the day

Cause me to hear thy lovingkindness in the morning;
for in thee do I trust:
cause me to know the way wherein I should walk;
for I lift up my soul unto thee.

Random Bible Verse

Grant thee according to thine own heart,
and fulfil all thy counsel.
Next verse!   With image

Bible verse of the day

Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies