DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Self-control

«Sťa mesto s preboreninami, bez múru, (je) muž, čo nevie svojho ducha… Príslovia 25:28»
A man without self-control is like a city broken into and left without walls.Sťa mesto s preboreninami, bez múru, (je) muž, čo nevie svojho ducha držať na uzde.
For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.
For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.
Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.
So then let us not sleep, as others do, but let us keep awake and be sober.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
The vexation of a fool is known at once, but the prudent ignores an insult.Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu, opatrný však tají (svoju) príkoru.
For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.
But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others I myself should be disqualified.Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý.
Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
A fool gives full vent to his spirit, but a wise man quietly holds it back.Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.
Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable.A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.
For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.
I have made a covenant with my eyes; how then could I gaze at a virgin?S očami som si takú zmluvu ujednal, že nepozriem sa nikdy na pannu.
Watch yourselves, so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward.Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu.
Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!
Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer; but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control.Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť.

Bible verse of the day

But let justice roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies