DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Hľadanie

«Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom. Jeremiáš 29:13»
Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.
Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.
Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.
Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.

Biblický verš dňa

Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!

Náhodný Biblický verš

A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!