DailyVerses.net

68 Biblické verše o Hovorenie

« Príslovia 18:21 »

KAT
X
NKJV
Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.Death and life are in the power of the tongue, And those who love it will eat its fruit.
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.A good man out of the good treasure of his heart brings forth good; and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks.
Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.
Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.
Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing.
Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.A wholesome tongue is a tree of life, But perverseness in it breaks the spirit.
Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.
No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment.
Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath.
Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!Open your mouth for the speechless, In the cause of all who are appointed to die.
Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.In the multitude of words sin is not lacking, But he who restrains his lips is wise.
Človek sa teší z (podarenej) odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!A man has joy by the answer of his mouth, And a word spoken in due season, how good it is!
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.A soft answer turns away wrath, But a harsh word stirs up anger.
Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.
Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body.
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.Moreover if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother.
Slová z úst múdreho sú prívetivé, (čo) však (odznieva) z perí nemúdreho, pohlcuje ho.The words of a wise man’s mouth are gracious, But the lips of a fool shall swallow him up.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.Let my mouth be filled with Your praise And with Your glory all the day.
Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.Therefore whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear in inner rooms will be proclaimed on the housetops.
Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do. For they think that they will be heard for their many words.
Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.
Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však (tam, kde je) veľa poradcov.Without counsel, plans go awry, But in the multitude of counselors they are established.
Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.Oh, give thanks to the Lord! Call upon His name; Make known His deeds among the peoples!

Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so.
Predošlý123Ďalší

Čítať viac

Komentárov
Biblický verš dňa
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
Odoberať denne Biblický verš:
E-mail
Facebook
Twitter
Android