DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

19 Biblické verše o Priateľstvo

« Príslovia 17:17 »
Katolícky prekladNieuwe Bijbelvertaling
Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.
Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.
Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.
Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.
Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.
Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.
Biblický verš dňa
Matúš 5:15-16
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies