DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

72 Biblické verše o Poslušnosť

« Ján 14:23 »
Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“
Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj,
a nepohŕdaj naučením svojej matere!
Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.
Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.
A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia,
ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.
Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.
Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
Zachovávaj, čo žiada Pán, tvoj Boh, kráčaj jeho cestami, zachovávaj jeho zákony, príkazy, práva a nariadenia, ako je napísané v Mojžišovom zákone, aby si mal úspech vo všetkom, čo podnikneš, a všade, kde sa obrátiš.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.
Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu,
že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov,
zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie.
A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.
Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.
V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.
A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“
On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“
Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.
A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.
Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.
A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.
Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.

Blažený každý, čo sa bojí Pána
a kráča po jeho cestách.
Predošlý123Ďalší
Biblický verš dňa
Žalmy 119:60
Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.