DailyVerses.net

12 Bible Verses about Being Valuable


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Since you were precious in My sight, You have been honored, And I have loved you; Therefore I will give men for you, And people for your life.Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.
Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies.Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven.
Let not mercy and truth forsake you; Bind them around your neck, Write them on the tablet of your heart, And so find favor and high esteem In the sight of God and man.Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
Arise, shine; For your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you.Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.
Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns; yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?
Are not two sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father’s will. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows.Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.
But none of these things move me; nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.
Are not five sparrows sold for two copper coins? And not one of them is forgotten before God. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows.Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.
Now therefore, if you will indeed obey My voice and keep My covenant, then you shall be a special treasure to Me above all people; for all the earth is Mine.Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij.
“Of how much more value then is a man than a sheep? Therefore it is lawful to do good on the Sabbath.”Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Derhalve is het geoorloofd op de sabbat wèl te doen.
For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love.Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.
The tongue of the righteous is choice silver; The heart of the wicked is worth little.Uitgelezen zilver is de tong des rechtvaardigen; het hart der goddelozen is weinig waard.

Read more

Comments
Bible verse of the day
Let Your mercy, O Lord, be upon us, Just as we hope in You.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies