DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Weakness

For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong.Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me.En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength.Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
Casting all your anxieties on him, because he cares for you.Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
I can do all things through him who strengthens me.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.
A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin.Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.
Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute.Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.
Give justice to the weak and the fatherless; maintain the right of the afflicted and the destitute.Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.

Bible verse of the day

Be not wise in your own eyes;
fear the Lord, and turn away from evil.
It will be healing to your flesh
and refreshment to your bones.

Random Bible Verse

For so the Lord has commanded us, saying,
‘I have made you a light for the Gentiles,
that you may bring salvation to the ends of the earth.’
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies