DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Worrying

Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Fear not, for I am with you; Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, Yes, I will help you, I will uphold you with My righteous right hand.Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.
Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink; nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing?Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení?
Casting all your care upon Him, for He cares for you.Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.
Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble.Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.
In the multitude of my anxieties within me, Your comforts delight my soul.Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší!
Let not your heart be troubled; you believe in God, believe also in Me.Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne.
Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.
Anxiety in the heart of man causes depression, But a good word makes it glad.Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí.
Lord, all my desire is before You; And my sighing is not hidden from You.Ty, Pane, víš o každé mé touze, můj nářek před tebou není utajen.
For in much wisdom is much grief, And he who increases knowledge increases sorrow.Čím více moudrosti, tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal.
Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat; nor about the body, what you will put on. Life is more than food, and the body is more than clothing.Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení.
And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla.
Therefore remove sorrow from your heart, And put away evil from your flesh, For childhood and youth are vanity.Zármutek si k srdci nepřipouštěj a všechny potíže drž si od těla – vždyť dětství a mládí je marnost prchavá!
But when they arrest you and deliver you up, do not worry beforehand, or premeditate what you will speak. But whatever is given you in that hour, speak that; for it is not you who speak, but the Holy Spirit.Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
Now he who received seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful.Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se stává neplodným.
And I heard a loud voice from heaven saying, “Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes; there shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away.”Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“
Then Job arose, tore his robe, and shaved his head; and he fell to the ground and worshiped. And he said: “Naked I came from my mother’s womb, And naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away; Blessed be the name of the Lord.”Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom padl na zem a klaněl se: „Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k ní zas navrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin!“
Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn; and God feeds them. Of how much more value are you than the birds?Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci!
For I know that my Redeemer lives, And He shall stand at last on the earth.Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví.

Bible verse of the day

Therefore if they say to you, ‘Look, He is in the desert!’ do not go out; or ‘Look, He is in the inner rooms!’ do not believe it. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be.

Random Bible Verse

Therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Therefore if they say to you, ‘Look, He is in the desert!’ do not go out; or ‘Look, He is in the inner rooms!’ do not believe it. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies