DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

71 Bible Verses about Worship (3/3)

English Standard VersionNieuwe Bijbelvertaling
And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved.Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.
But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. Amen.Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.
To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you, for you have made known to us the king's matter.'U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik, want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken, en mij onthuld wat wij u hebben afgesmeekt, u hebt ons laten weten wat de koning verontrust.'
I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever.U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Blessed be the Lord, who daily bears us up; God is our salvation. SelahGeprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons. sela
Therefore welcome one another as Christ has welcomed you, for the glory of God.Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.
And the crowds that went before him and that followed him were shouting, “Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!”De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: 'Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!'
Be exalted, O God, above the heavens! Let your glory be over all the earth!Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de aarde vervullen.
For “everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’
So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God.
I will be glad and exult in you; I will sing praise to your name, O Most High.Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste.
The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen.De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.
And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them.De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshiped. And he said, “Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away; blessed be the name of the Lord.”Toen stond Job op, hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.’
While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, “Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them.”Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’
“Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased!”‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all those who practice it have a good understanding. His praise endures forever!Het begin van wijsheid is ​ontzag​ voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.
Likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness—with good works.Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren.
Help us, O God of our salvation, for the glory of your name; deliver us, and atone for our sins, for your name's sake!Help ons, God, bevrijd ons, tot eer van uw roemrijke naam, red ons en bedek onze zonden, omwille van uw naam.
To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen.Aan de ​koning​ der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. ​Amen.
Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth.Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van ​Jezus​ elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde.
Bible verse of the day
Romans 12:15
Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...