DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Acknowledging God

«Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth… 1 John 4:15»
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.
Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.
And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
The Lord is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.
For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord; and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah.Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. sela
Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory. Selah.Wie is Hij toch, de Koning der ere? De Here der heerscharen, Hij is de Koning der ere. sela
He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: he that acknowledgeth the Son hath the Father also.Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Bible verse of the day

Be not wise in thine own eyes:
fear the Lord, and depart from evil.
It shall be health to thy navel,
and marrow to thy bones.

Random Bible Verse

Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies