DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Almighty

«Yours, LORD, is the greatness and the power and the glory and… 1 Chronicles 29:11»
Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are exalted as head over all.Tvá je, Hospodine, velikost a síla, nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlava, jež převyšuje vše!
I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?Hle, já jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad mé síly?
For no word from God will ever fail.U Boha přece není nic nemožné.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.
Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“
Restore us, Lord God Almighty; make your face shine on us, that we may be saved.Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana!
Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit!
Ah, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you.Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi – pro tebe nic není nemožné!
Wealth and honor come from you; you are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all.Od tebe pochází bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješ a dáváš velikost.
For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!
For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.
The earth is the Lord’s, and everything in it, the world, and all who live in it.Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli.
Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.
Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen.Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.
You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě.
He reveals deep and hidden things; he knows what lies in darkness, and light dwells with him.Zjevuje věci skryté v hlubinách, on ví, co leží v tmách, a světlo u něj přebývá.
The Lord sends poverty and wealth; he humbles and he exalts.Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.
I will make them and the places surrounding my hill a blessing. I will send down showers in season; there will be showers of blessing.Učiním je i celé okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu déšť; požehnání bude pršet jako průtrže!
Before a word is on my tongue you, Lord, know it completely.Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!
“Abba, Father,” he said, “everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will.”Tehdy řekl: „Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odejmi ode mě tento kalich! Ať se však nestane má vůle, ale tvá.“
The Lord said to Satan, “Very well, then, everything he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger.” Then Satan went out from the presence of the Lord.„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!“ A s tím satan od Hospodina odešel.

Bible verse of the day

“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”

Random Bible Verse

That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies