DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

14 Bible Verses about Anger

« 1 Corinthians 13:4-5 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
“In your anger do not sin”: Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold.Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.
Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs.Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.
Do not hate a fellow Israelite in your heart. Rebuke your neighbor frankly so you will not share in their guilt. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord.Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.
He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.
Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.
It is to one’s honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel.Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.
Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult.Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.
Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end.De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.
See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God.Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig ​hart​ zij, door af te vallen van de levende God.
‘Return, faithless Israel,’ declares the Lord, ‘I will frown on you no longer, for I am faithful,’ declares the Lord, ‘I will not be angry forever.’Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen.
Bible verse of the day
1 Peter 4:8
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies