DailyVerses.net

18 Bible Verses about Blameless

« Psalm 15:2-3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
He who walks uprightly, And works righteousness, And speaks the truth in his heart; He who does not backbite with his tongue, Nor does evil to his neighbor, Nor does he take up a reproach against his friend.Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.
For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body.En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.
Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life.Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.
But above all these things put on love, which is the bond of perfection.En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all.Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.
Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.
As for God, His way is perfect; The word of the Lord is proven; He is a shield to all who trust in Him.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.
Blessed are the undefiled in the way, Who walk in the law of the Lord!Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER.
But He knows the way that I take; When He has tested me, I shall come forth as gold. My foot has held fast to His steps; I have kept His way and not turned aside.Maar hij kent de wegen die ik kies; als hij me toetste, zou ik puur als goud zijn. Ik ben in zijn spoor getreden, zonder af te buigen volgde ik zijn weg.
Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world.Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.
He stores up sound wisdom for the upright; He is a shield to those who walk uprightly.Aan wie rechtschapen is, geeft hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat, is hij een schild.
Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
As for God, His way is perfect; The word of the Lord is proven; He is a shield to all who trust in Him.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.
These things I have spoken to you, that My joy may remain in you, and that your joy may be full.Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning.Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.
And having been perfected, He became the author of eternal salvation to all who obey Him.En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding.

Read more

Comments
Bible verse of the day
Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies