DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Blessing

«But blessed is the one who trusts in the LORD, whose confidence… Jeremiah 17:7-8»
But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes; its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit.Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. Je jako strom zasazený u vody – zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody.
The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace.Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!
May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed.Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní!
Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans.Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.
And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.
Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you.Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc.
Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!
For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.Proto ti dnes přikazuji: Miluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.
The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters.Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí.
Bless those who persecute you; bless and do not curse.Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují – nezlořečte, ale dobrořečte.
Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord.Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blažený!
How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that you bestow in the sight of all, on those who take refuge in you.Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo tě ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv!
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.
But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají.
Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.
And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla.
If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth.Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, tě vyvýší nade všechny národy země.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení.
Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo jej celým srdcem hledají.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.

His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘
Previous1234Next

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies