DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Říjen 2018)

31. října 2018

Železo se ostří železem
a jeden ostří tvář druhého.

30. října 2018

Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.

29. října 2018

Dbejte na mé příkazy a jednejte podle nich. Já jsem Hospodin.

28. října 2018

Žalm 37:3Doufej v Hospodina, konej dobro,
v zemi přebývej a zachovávej věrnost.

27. října 2018

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

26. října 2018

Matouš 4:19Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“

25. října 2018

Choutky ho stravují neustále,
ale spravedlivý dává a nešetří.

24. října 2018

Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.

23. října 2018

K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím.

22. října 2018

Tvá svědectví budou mým dědictvím věčně,
z nich se veselí mé srdce.

21. října 2018

Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže.

20. října 2018

Filipským 4:23Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.

19. října 2018

Přísloví 13:3Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život,
kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.

18. října 2018

Bratr v nízkém postavení ať s chloubou myslí na své vyvýšení a bohatý ať myslí na své ponížení – vždyť pomine jako květ trávy.

17. října 2018

Matouš 10:38Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

16. října 2018

Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.

15. října 2018

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.

14. října 2018

Matouš 25:21Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘

13. října 2018

Avšak Bůh mi poskytuje pomoc,
Panovník je s těmi, kdo mě podpírají.

12. října 2018

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.

11. října 2018

On dává zemdlenému sílu
a dostatek odvahy bezmocnému.

10. října 2018

Zvolil jsem si cestu věrnosti,
stavím si před oči tvé soudy.

9. října 2018

Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

8. října 2018

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vystup ke mně na horu a pobuď tam. Dám ti kamenné desky – zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval.“

7. října 2018

Přísloví 16:20Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro,
blaze tomu, kdo doufá v Hospodina.

6. října 2018

Galatským 6:10A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

5. října 2018

Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘

4. října 2018

Přísloví 3:5-6Důvěřuj Hospodinu celým srdcem,
na svoji rozumnost nespoléhej.
Poznávej ho na všech svých cestách,
on sám napřímí tvé stezky.

3. října 2018

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?

2. října 2018

‚Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy; tvému potomstvu dám všechny tyto země. V tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody země.‘ To proto, že Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil: na má přikázání, nařízení a zákony.

1. října 2018

Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí,
kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.

Biblický verš dne

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!