DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Listopad 2018)

30. listopadu 2018

Žalm 32:7Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením,
nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.
-Sela-

29. listopadu 2018

On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.

28. listopadu 2018

Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh jej přijal za svého.

27. listopadu 2018

Přísloví 14:29Shovívavý oplývá rozumností,
kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.

26. listopadu 2018

Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

25. listopadu 2018

Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je, dám vám ve vhodném čase vydatné deště, země vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce.

24. listopadu 2018

Hospodin je dobrotivý, přímý,
proto ukazuje hříšným cestu.
On pokorné vede cestou práva,
on pokorné učí chodit po své cestě.

23. listopadu 2018

Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.

22. listopadu 2018

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina,
který důvěřuje Hospodinu.
Bude jako strom zasazený u vody;
své kořeny zapustil u vodního toku,
nezakusí přicházející žár.
Jeho listí je zelené,
v roce sucha se ničeho neobává,
nepřestává nést plody.

21. listopadu 2018

Přísloví 21:21Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím,
najde život, spravedlnost a slávu.

20. listopadu 2018

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

19. listopadu 2018

Musíte bedlivě dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, na jeho svědectví a nařízení, která ti přikázal.

18. listopadu 2018

Počátek poznání je bázeň před Hospodinem,
moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

17. listopadu 2018

1. Timoteovi 6:12Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.

16. listopadu 2018

Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.

15. listopadu 2018

Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku,
kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.

14. listopadu 2018

Římanům 8:26Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.

13. listopadu 2018

Budete mít třásně, abyste si při pohledu na ně připomínali všechna Hospodinova přikázání a plnili je, abyste se neřídili vlastním srdcem a vlastníma očima, jako se jimi řídí smilníci.

12. listopadu 2018

Neboť jeho hněv je na okamžik,
jeho přízeň však na celý život.
Večer se uhostí pláč,
a ráno všechno plesá.

11. listopadu 2018

1. Janův 4:7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.

10. listopadu 2018

Matouš 6:14Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec.

9. listopadu 2018

Přísloví 18:21V moci jazyka je život i smrt,
kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.

8. listopadu 2018

Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal dodržovat, desatero přikázání, a napsal je na dvě kamenné desky.

7. listopadu 2018

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

6. listopadu 2018

Přísloví 28:13Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar,
ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.

5. listopadu 2018

Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.

4. listopadu 2018

Máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.

3. listopadu 2018

Přísloví 15:33Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti,
slávu předchází pokora.

2. listopadu 2018

Židům 13:1-2Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.

1. listopadu 2018

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

Biblický verš dne

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!