DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Prosinec 2018)

31. prosince 2018

O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.

30. prosince 2018

Žalm 28:7Hospodin je síla má a štít můj,
mé srdce v něj doufá.
Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám,
svou písní mu budu vzdávat chválu.

29. prosince 2018

Jakubův 4:10Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

28. prosince 2018

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí.

27. prosince 2018

Jako nevíš, jaká je cesta větru,
jak v životě těhotné vznikají kosti,
tak neznáš dílo Boha,
který to všechno koná.

26. prosince 2018

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo,
vzešla nad tebou Hospodinova sláva.

25. prosince 2018

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.“

24. prosince 2018

Otec spravedlivého velice jásá,
zplodil moudrého a raduje se z něho.

23. prosince 2018

Římanům 10:17Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

22. prosince 2018

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

21. prosince 2018

Cti Hospodina ze svého majetku
i prvotinami z celé své úrody!

20. prosince 2018

Skutky 16:31Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“

19. prosince 2018

Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.

18. prosince 2018

Přísloví 3:3-4Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost!
Přivaž si je na hrdlo,
napiš je na tabulku svého srdce.
Tak najdeš milost a uznání
v očích Božích i lidských.

17. prosince 2018

1. Korintským 6:19-20Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

16. prosince 2018

Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: Mesiáš má trpět, jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům.

15. prosince 2018

Upevni mé kroky tím, cos řekl,
dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.

14. prosince 2018

Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

13. prosince 2018

Matouš 11:29-30Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.

12. prosince 2018

Obraťte se, když vám domlouvám.
Hle, nechám na vás proudit svého ducha,
uvedu vám ve známost svá slova.

11. prosince 2018

Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!

10. prosince 2018

Efezským 5:15-16Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

9. prosince 2018

Žalm 115:1Ne nás, Hospodine, ne nás,
ale svoje jméno oslav
pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

8. prosince 2018

Jakubův 4:7Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

7. prosince 2018

Římanům 1:16Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.

6. prosince 2018

Přísloví 31:8Otevři svá ústa za němého,
za právo všech postižených.

5. prosince 2018

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

4. prosince 2018

Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.

3. prosince 2018

Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy,
a matčiným poučováním neopovrhuj.

2. prosince 2018

Velmi se veselím z Hospodina,
má duše jásá k chvále mého Boha,
neboť mě oděl rouchem spásy,
zahalil mě pláštěm spravedlnosti
jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere,
a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.

1. prosince 2018

Matouš 16:26Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?

Biblický verš dne

Hospodin za mě dokončí zápas.
Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné,
neopouštěj dílo vlastních rukou!

Náhodný Biblický verš

Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!