DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Září 2018)

30. září 2018

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.

29. září 2018

To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.

28. září 2018

Jak nesmírná je tvoje dobrotivost,
kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí,
a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají,
před zraky všech lidí.

27. září 2018

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

26. září 2018

Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“

25. září 2018

Svěř Hospodinu své počínání
a tvé plány budou zajištěny.

24. září 2018

A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.

23. září 2018

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

22. září 2018

Přísloví 16:24Pláství medu je řeč vlídná,
lahodou duši a uzdravením kostem.

21. září 2018

Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá;
kázeň Všemocného neodmítej.

20. září 2018

Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“

19. září 2018

Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj,
ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra.
Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.

18. září 2018

Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.

17. září 2018

Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

16. září 2018

Přísloví 15:23Člověk má radost, když může dát odpověď,
jak je dobré slovo v pravý čas!

15. září 2018

1. Janův 1:6Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.

14. září 2018

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

13. září 2018

Žalm 73:26Ač mé tělo i mé srdce chřadne,
Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.

12. září 2018

Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.

11. září 2018

Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.

10. září 2018

Žalm 121:1-2Pozvedám své oči k horám:
Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina,
on učinil nebesa i zemi.

9. září 2018

Jako milované děti následujte Božího příkladu.

8. září 2018

Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.

7. září 2018

Rozpínám své ruce k tobě,
má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.
-Sela-

6. září 2018

Galatským 5:25Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.

5. září 2018

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.

4. září 2018

Ženu statečnou kdo nalezne?
Je daleko cennější než perly.

3. září 2018

A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.

2. září 2018

Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.

1. září 2018

Žalm 121:3Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,
nedříme ten, jenž tě chrání.

Biblický verš dne

Hospodin za mě dokončí zápas.
Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné,
neopouštěj dílo vlastních rukou!

Náhodný Biblický verš

Hospodine, ty jsi můj Bůh!
Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu,
neboť činíš podivuhodné věci,
tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!