DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Srpen 2018)

31. srpna 2018

A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.“

30. srpna 2018

1. Korintským 3:18Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.

29. srpna 2018

Kazatel 5:9Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí,
kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti.
Také to je pomíjivost.

28. srpna 2018

Římanům 8:14Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.

27. srpna 2018

Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení.

26. srpna 2018

Ohlas mi zrána své milosrdenství,
neboť doufám v tebe.
Dej mi poznat cestu, po níž mám jít,
neboť k tobě pozvedám svou duši.

25. srpna 2018

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

24. srpna 2018

Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

23. srpna 2018

Kdo miluje napomenutí, miluje poznání,
kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec.

22. srpna 2018

Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.

21. srpna 2018

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!

20. srpna 2018

Přísloví 27:12Chytrý vidí nebezpečí a skryje se,
prostoduší jdou dál a doplatí na to.

19. srpna 2018

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“

18. srpna 2018

Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!

17. srpna 2018

Jak bych nevěřil, že budu hledět
na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!

16. srpna 2018

Marek 10:45Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.

15. srpna 2018

Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.

14. srpna 2018

Přísloví 18:12Srdce člověka bývá před pádem zpupné,
kdežto slávu předchází pokora.

13. srpna 2018

Matouš 7:7Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

12. srpna 2018

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic – aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.

11. srpna 2018

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno,
uvádějte národům ve známost jeho skutky.

10. srpna 2018

Obdařím judský dům bohatýrskou silou
a dům Josefův zachráním.
Přivedu je zpět a usadím je do bezpečí,
protože jsem se nad nimi slitoval.
Budou zas, jako bych na ně nebyl zanevřel,
já jsem Hospodin, jejich Bůh, já jim odpovím.

9. srpna 2018

Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.

8. srpna 2018

Nenávist vyvolává sváry,
kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.

7. srpna 2018

Izajáš 41:13Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
držím tě za pravici,
pravím ti: ‚Neboj se,
já jsem tvá pomoc.‘

6. srpna 2018

Jan 14:23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“

5. srpna 2018

Kam odejdu před tvým duchem,
kam uprchnu před tvou tváří?
Zamířím-li k nebi, jsi tam,
a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

4. srpna 2018

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

3. srpna 2018

Matouš 18:20Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.

2. srpna 2018

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,
vodí mě na klidná místa u vod.

1. srpna 2018

Hospodin tě požehná
a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář
a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář
a obdaří tě pokojem.

Biblický verš dne

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!