DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Červenec 2018)

31. července 2018

Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení!

30. července 2018

Přísloví 29:11Hlupák soptí, co mu dech stačí,
ale moudrý se vždycky ovládne.

29. července 2018

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.

28. července 2018

Židům 11:11Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení.

27. července 2018

V soužení jsem vzýval Hospodina,
k svému Bohu o pomoc jsem volal.
Uslyšel můj hlas ze svého chrámu,
mé volání proniklo až k jeho sluchu.

26. července 2018

Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti.

25. července 2018

Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

24. července 2018

Přísloví 19:22Na člověku se žádá, aby byl milosrdný;
chudák je na tom lépe než lhář.

23. července 2018

U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody.

22. července 2018

Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost,
promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví!
Nesetrvává ve svém hněvu,
neboť si oblíbil milosrdenství.

21. července 2018

Dar otvírá člověku dveře,
uvádí ho i k velmožům.

20. července 2018

Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘

19. července 2018

1. Janův 4:1Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

18. července 2018

Žalm 119:9Jak si mladík udrží svou stezku čistou?
Musí se vždy držet tvého slova.

17. července 2018

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!

16. července 2018

Čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.

15. července 2018

Přísloví 16:32Lepší je shovívavý než bohatýr,
a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.

14. července 2018

1. Janův 4:18Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

13. července 2018

1. Korintským 3:16Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

12. července 2018

Žalm 139:4Ještě nemám slovo na jazyku,
a ty, Hospodine, víš už všechno.

11. července 2018

Odpověděl: „Nemožné u lidí je u Boha možné.“

10. července 2018

Deuteronomium 28:1Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země.

9. července 2018

Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi;
na tebe s důvěrou čekáme!

8. července 2018

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni.

7. července 2018

Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus.

6. července 2018

Hle, co jsem shledal: Je dobré a pěkné, aby člověk jedl a pil a měl se dobře při veškerém klopotném pachtění pod sluncem v časných dnech života, které mu dal Bůh, neboť to je jeho podíl.

5. července 2018

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.

4. července 2018

I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“

3. července 2018

Žalm 68:5-6Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu,
upravujte cestu tomu, který jede pustinami.
Hospodin je jeho jméno,
jásotem ho oslavujte.
Otec sirotků, obhájce vdov
je Bůh v obydlí svém svatém.

2. července 2018

Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

1. července 2018

Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.

Biblický verš dne

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.

Náhodný Biblický verš

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!