DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Červen 2018)

30. června 2018

Upadne-li jeden,
druh jej zvedne.
Běda samotnému, který upadne;
pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.

29. června 2018

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

28. června 2018

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné.

27. června 2018

Přísloví 13:10Ze zpupnosti vzniká jen hádka,
kdežto u těch, kdo si dají poradit, je moudrost.

26. června 2018

Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

25. června 2018

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!

24. června 2018

Žalm 62:2Jen v Bohu se ztiší duše má,
od něho vzejde mi spása.

23. června 2018

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.

22. června 2018

Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.

21. června 2018

Žalm 139:1-2Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.
Víš o mně, ať sedím nebo vstanu,
zdálky je ti jasné, co chci dělat.

20. června 2018

Deuteronomium 13:5Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.

19. června 2018

A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

18. června 2018

Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas.

17. června 2018

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

16. června 2018

Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.

15. června 2018

Žalm 3:4Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem,
tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.

14. června 2018

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.

13. června 2018

Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha.

12. června 2018

Žalm 5:4Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána,
ráno ti připravím oběť a budu čekat.

11. června 2018

Matouš 6:2Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

10. června 2018

A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše.

9. června 2018

Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví,
těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.

8. června 2018

Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

7. června 2018

Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.

6. června 2018

Mlčel jsem a moje kosti chřadly,
celé dny jsem pronaříkal.

5. června 2018

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

4. června 2018

Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!

3. června 2018

Žalm 55:23Na Hospodina slož svoji starost,
postará se o tebe a nedopustí,
aby se kdy spravedlivý zhroutil.

2. června 2018

Jóel 2:13Roztrhněte svá srdce, ne oděv,
navraťte se k Hospodinu, svému Bohu,
neboť je milostivý a plný slitování,
shovívavý a nejvýš milosrdný.
Jímá ho lítost nad každým zlem.

1. června 2018

Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“

Biblický verš dne

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!