DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Květen 2018)

31. května 2018

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata,
jehož hřích je přikryt.

30. května 2018

Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.

29. května 2018

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.

28. května 2018

Žalm 42:9Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému
a v noci své písni být se mnou!
Modlím se k Bohu života mého.

27. května 2018

1. Janův 2:17A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

26. května 2018

Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

25. května 2018

Žalm 119:10Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem,
nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.

24. května 2018

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.

23. května 2018

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.

22. května 2018

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása;
žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.

21. května 2018

1. Janův 4:13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

20. května 2018

Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.

19. května 2018

Žalm 91:1-2Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí,
přečká noc ve stínu Všemocného.
Říkám o Hospodinu:
„Mé útočiště, má pevná tvrz
je můj Bůh, v nějž doufám.“

18. května 2018

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

17. května 2018

Římanům 12:4-5Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.

16. května 2018

Viděl jsem též všechno pachtění i vše, co prospěšného se koná, a jak přitom jeden na druhého žárlí. Také to je pomíjivost a honba za větrem.

15. května 2018

Jan 11:25-26Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“

14. května 2018

Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.

13. května 2018

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše,
proč ve mně úzkostně sténáš?
Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu,
jemu, své spáse. On je můj Bůh.

12. května 2018

1. Petrův 3:9Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.

11. května 2018

Jmění snadno nabyté se zmenšuje,
kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.

10. května 2018

Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.

9. května 2018

A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“

8. května 2018

Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.

7. května 2018

Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi,
vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.

6. května 2018

Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.

5. května 2018

Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce.

4. května 2018

Žalm 147:3Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci,
jejich rány obvazuje.

3. května 2018

Jan 16:24Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.

2. května 2018

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.

1. května 2018

Kazatel 4:9Lépe dvěma než jednomu,
mají dobrou mzdu ze svého pachtění.

Biblický verš dne

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

Náhodný Biblický verš

Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost!
Přivaž si je na hrdlo,
napiš je na tabulku svého srdce.
Tak najdeš milost a uznání
v očích Božích i lidských.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!