DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Duben 2018)

30. dubna 2018

Matouš 22:37On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“

29. dubna 2018

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou.
Hospodin mě pomazal k tomu,
abych nesl radostnou zvěst pokorným,
poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem,
vyhlásit zajatcům svobodu
a vězňům propuštění.

28. dubna 2018

Plány selžou bez společné porady,
kdežto při množství rádců se uskuteční.

27. dubna 2018

1. Korintským 16:14Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.

26. dubna 2018

Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

25. dubna 2018

Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
celé nitro mé, jeho svatému jménu!

24. dubna 2018

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

23. dubna 2018

A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

22. dubna 2018

Za zpupností přichází hanba,
kdežto s umírněnými je moudrost.

21. dubna 2018

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

20. dubna 2018

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

19. dubna 2018

Tak je tomu s každým člověkem; to, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívat jich, brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění, je dar Boží.

18. dubna 2018

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc,
jeho tvář hledejte ustavičně.

17. dubna 2018

2. Timoteovi 3:16-17Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

16. dubna 2018

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje,
pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,
moji nepravost smyj ze mne dokonale,
očisť mě od mého hříchu!

15. dubna 2018

1. Petrův 3:8Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.

14. dubna 2018

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

13. dubna 2018

Všechna Boží řeč je protříbená,
on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.

12. dubna 2018

Jakubův 1:5Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

11. dubna 2018

A osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu.

10. dubna 2018

Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!
Haleluja.

9. dubna 2018

A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.

8. dubna 2018

Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“

7. dubna 2018

On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.

6. dubna 2018

Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

5. dubna 2018

Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.

4. dubna 2018

Žalm 63:2Bože, tys Bůh můj!
Hledám tě za úsvitu,
má duše po tobě žízní.
Mé tělo touhou po tobě hyne
ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.

3. dubna 2018

Římanům 8:25Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

2. dubna 2018

Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.

1. dubna 2018

Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých.

Biblický verš dne

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!