DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Březen 2018)

31. března 2018

Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.

30. března 2018

Řekl: „Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“

29. března 2018

Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš,
budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

28. března 2018

Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

27. března 2018

Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.

26. března 2018

Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi.
Upevni nám dílo našich rukou,
dílo našich rukou učiň pevným!

25. března 2018

Zacharjáš 9:9Rozjásej se, sijónská dcero,
dcero jeruzalémská, propukni v hlahol!
Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný,
pokořený, jede na oslu,
na oslátku, osličím mláděti.

24. března 2018

Jestliže se někdo prohřeší a dopustí se něčeho proti kterémukoli Hospodinovu příkazu, co se dělat nesmí, aniž to věděl, provinil se a ponese následky své nepravosti.

23. března 2018

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují,
je-li v tvé moci je prokázat.

22. března 2018

Izajáš 40:28Cožpak nevíš?
Cožpak jsi neslyšel?
Hospodin, Bůh věčný,
stvořitel končin země,
není zemdlený, není znavený,
jeho rozumnost vystihnout nelze.

21. března 2018

Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu; všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění i v rodinách.

20. března 2018

Přísloví 3:13Blaze člověku, jenž našel moudrost,
člověku, jenž došel rozumnosti.

19. března 2018

Zdalipak půst, který já si přeji, není toto:
Rozevřít okovy svévole,
rozvázat jha,
dát ujařmeným volnost,
každé jho rozbít?

18. března 2018

Římanům 11:36Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.

17. března 2018

Tvé oči ať hledí rovně,
zpříma před sebe se dívej.

16. března 2018

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

15. března 2018

Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.

14. března 2018

Přísloví 24:14Právě tak poznávej moudrost pro svou duši.
Když ji najdeš, máš budoucnost,
tvá naděje nebude zmařena.

13. března 2018

Římanům 12:1Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.

12. března 2018

1. Janův 4:16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

11. března 2018

Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?“
To není moudré, ptáš-li se na to.

10. března 2018

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

9. března 2018

Jan 1:1Na počátku bylo Slovo,
to Slovo bylo u Boha,
to Slovo bylo Bůh.

8. března 2018

Žalm 130:5Skládám naději v Hospodina,
má duše v něho naději skládá,
čekám na jeho slovo.

7. března 2018

Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal.

6. března 2018

Ježíš jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal.“

5. března 2018

Přísloví 4:24Odvracej svá ústa od falše
a od svých rtů vzdal neupřímnost.

4. března 2018

Matouš 24:44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

3. března 2018

Římanům 12:16Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.

2. března 2018

Žalm 25:4Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine,
uč mě chodit po svých stezkách.

1. března 2018

Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

Biblický verš dne

Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!