DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Archiv (Prosinec 2019)

31. prosince 2019

Nauč mě plnit tvou vůli,
vždyť jsi můj Bůh.
Kéž mě tvůj dobrotivý duch
vede po rovné zemi!

30. prosince 2019

Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.

29. prosince 2019

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

28. prosince 2019

Hospodine, Bože zástupů, obnov nás,
ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!

27. prosince 2019

Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

26. prosince 2019

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

25. prosince 2019

Neboť se nám narodí dítě,
bude nám dán syn,
na jehož rameni spočine vláda
a bude mu dáno jméno:
„Divuplný rádce, Božský bohatýr,
Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

24. prosince 2019

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.

23. prosince 2019

Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.

22. prosince 2019

Tys můj skalní štít a pevná tvrz má,
veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.

21. prosince 2019

Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.

20. prosince 2019

Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.

19. prosince 2019

Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“
a po slibu si to rozmýšlet.

18. prosince 2019

Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce.

17. prosince 2019

Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.

16. prosince 2019

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý.
Blaze muži, který se utíká k němu.

15. prosince 2019

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

14. prosince 2019

Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.

13. prosince 2019

Vzdal ode mne šálení a lživé slovo,
nedávej mi chudobu ani bohatství!
Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.

12. prosince 2019

Nuže, neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.

11. prosince 2019

‚A Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.

10. prosince 2019

Svou cestu svěř Hospodinu,
doufej v něho, on sám bude jednat.
Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo,
jako polední jas tvoje právo.

9. prosince 2019

Vždyť Pán nám přikázal: ‚Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země.‘

8. prosince 2019

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

7. prosince 2019

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu,
všem, kdo ho volají opravdově.

6. prosince 2019

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

5. prosince 2019

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.

4. prosince 2019

U pošetilce se jeho hoře pozná týž den,
kdežto chytrý přikryje hanbu.

3. prosince 2019

Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

2. prosince 2019

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.

1. prosince 2019

Přikryje tě svými perutěmi,
pod jeho křídly máš útočiště;
pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Biblický verš dne

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

Náhodný Biblický verš

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!