DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bližní

«Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad… Marek 12:31»
Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.
Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.
Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!Let no one seek his own good, but the good of his neighbor.
Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.
Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!For the whole law is fulfilled in one word: “You shall love your neighbor as yourself.”
Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.Let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares.
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.
V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.
Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.Let each of us please his neighbor for his good, to build him up.
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.
Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.Therefore let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother.
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.
Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.
Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another.
Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.
Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things.
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you.
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.
Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.”
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another.
Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení.One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind.
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world.

Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

Náhodný Biblický verš

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!