DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bližní

«Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad… Marek 12:31»
Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.
Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.
Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!No one should seek their own good, but the good of others.
Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.
Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”
Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it.
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.
V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.
Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.
Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.Therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister.
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.
Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.
Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another.
Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.
Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things.
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.
Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘The commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,” and whatever other command there may be, are summed up in this one command: “Love your neighbor as yourself.”
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.For this is the message you heard from the beginning: We should love one another.
Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení.One person considers one day more sacred than another; another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind.
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.

Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!