DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

«Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs… Jozue 1:9»
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.The Lord thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.
Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.
Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.What time I am afraid, I will trust in thee.
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.I can do all things through Christ which strengtheneth me.
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.We love him, because he first loved us.
Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.Wherefore thou art great, O Lord God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.For every house is builded by some man; but he that built all things is God.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.O taste and see that the Lord is good: blessed is the man that trusteth in him.
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.There is none holy as the Lord: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee.
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení,
ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Náhodný Biblický verš

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!