DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

«Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs… Jozue 1:9»
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.De HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘Want Ik ben de HEER, je God, Ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, Ik zal je helpen.
Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem ook vinden, als u Hem met hart en ziel zoekt.
Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.Wie buiten U heb ik in de hemel? Naast U wens ik geen ander op aarde.
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.In mijn bangste uur vertrouw ik op U.
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.HEER, U bent mijn God. Hoog zal ik U prijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, sinds mensenheugenis hebt U uw plannen uitgevoerd, trouw en betrouwbaar.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.Daarom bent U groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals U is er geen, er bestaat geen andere god dan U.
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.Elk huis heeft een bouwer, maar God is de bouwer van alles.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan U, geen rots is er als onze God.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.’
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!