DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma dávání

«Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl… 2. Korintským 9:7»
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.
Dar otvírá člověku dveře, uvádí ho i k velmožům.A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great.
Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed.
Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.
Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.
Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.
Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘.Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness.
Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.
Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.
Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.
Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.“Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,” says the Lord Almighty, “and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it.”
Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.
Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back.
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Choutky ho stravují neustále, ale spravedlivý dává a nešetří.All day long he craves for more, but the righteous give without sparing.
Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing.
Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously.
Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received; freely give.
Dále jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“Nehemiah said, “Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength.”
Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.
Ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.Speak up and judge fairly; defend the rights of the poor and needy.
Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously.
On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“John answered, “Anyone who has two shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same.”

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Náhodný Biblický verš

Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost!
Přivaž si je na hrdlo,
napiš je na tabulku svého srdce.
Tak najdeš milost a uznání
v očích Božích i lidských.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!