DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma peníze

«Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá. Přísloví 13:11»
Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”
Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow.
Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.
Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.Do not wear yourself out to get rich; do not trust your own cleverness.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.Whoever loves money never has enough; whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless.
Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!Honor the Lord with your wealth, with the firstfruits of all your crops.
Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.
A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“Then he said to them, “Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; life does not consist in an abundance of possessions.”
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.For where your treasure is, there your heart will be also.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!
Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.
Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.
Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’
Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.
Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.
Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.Better the little that the righteous have than the wealth of many wicked; for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous.
Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle.
Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.
Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.
V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death.
Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.The wealth of the rich is their fortified city; they imagine it a wall too high to scale.

Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!