DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma svatost

«Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla… 2. Korintským 7:1»
Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 既 有 這 等 應 許 , 就 當 潔 淨 自 己 , 除 去 身 體 、 靈 魂 一 切 的 污 穢 , 敬 畏 神 , 得 以 成 聖 。
Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘那 召 你 們 的 既 是 聖 潔 , 你 們 在 一 切 所 行 的 事 上 也 要 聖 潔 。 因 為 經 上 記 著 說 : 「 你 們 要 聖 潔 , 因 為 我 是 聖 潔 的 。 」
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.你 們 要 追 求 與 眾 人 和 睦 , 並 要 追 求 聖 潔 ; 非 聖 潔 沒 有 人 能 見 主 。
Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.少 年 人 用 甚 麼 潔 淨 他 的 行 為 呢 ? 是 要 遵 行 你 的 話 !
Který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.神 救 了 我 們 , 以 聖 召 召 我 們 , 不 是 按 我 們 的 行 為 , 乃 是 按 他 的 旨 意 和 恩 典 ; 這 恩 典 是 萬 古 之 先 , 在 基 督 耶 穌 裡 賜 給 我 們 的 。
Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!神 啊 , 求 你 鑒 察 我 , 知 道 我 的 心 思 , 試 煉 我 , 知 道 我 的 意 念 , 看 在 我 裡 面 有 甚 麼 惡 行 沒 有 , 引 導 我 走 永 生 的 道 路 。
Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.你 們 當 以 基 督 耶 穌 的 心 為 心 。
Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života.凡 所 行 的 , 都 不 要 發 怨 言 , 起 爭 論 , 使 你 們 無 可 指 摘 , 誠 實 無 偽 , 在 這 彎 曲 悖 謬 的 世 代 作 神 無 瑕 疵 的 兒 女 。 你 們 顯 在 這 世 代 中 , 好 像 明 光 照 耀 , 將 生 命 的 道 表 明 出 來 。
O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.至 於 淫 亂 並 一 切 污 穢 , 或 是 貪 婪 , 在 你 們 中 間 連 題 都 不 可 , 方 合 聖 徒 的 體 統 。
Budete svatí pro mne, neboť já Hospodin jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji.你 們 要 歸 我 為 聖 , 因 為 我 耶 和 華 是 聖 的 , 並 叫 你 們 與 萬 民 有 分 別 , 使 你 們 作 我 的 民 。
Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.所 以 弟 兄 們 , 我 以 神 的 慈 悲 勸 你 們 , 將 身 體 獻 上 , 當 作 活 祭 , 是 聖 潔 的 , 是 神 所 喜 悅 的 ; 你 們 如 此 事 奉 乃 是 理 所 當 然 的 。
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.只 有 耶 和 華 為 聖 ; 除 他 以 外 沒 有 可 比 的 , 也 沒 有 磐 石 像 我 們 的 神 。
Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.但 現 今 , 你 們 既 從 罪 裡 得 了 釋 放 , 作 了 神 的 奴 僕 , 就 有 成 聖 的 果 子 , 那 結 局 就 是 永 生 。
Toto praví Vznešený a Vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je Svatý: „Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných.“因 為 那 至 高 至 上 、 永 遠 長 存 、 名 為 聖 者 的 如 此 說 : 我 住 在 至 高 至 聖 的 所 在 , 也 與 心 靈 痛 悔 謙 卑 的 人 同 居 ; 要 使 謙 卑 人 的 靈 甦 醒 , 也 使 痛 悔 人 的 心 甦 醒 。
Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!弟 兄 們 , 那 些 離 間 你 們 、 叫 你 們 跌 倒 、 背 乎 所 學 之 道 的 人 , 我 勸 你 們 要 留 意 躲 避 他 們 。
Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.所 以 , 你 們 要 完 全 , 像 你 們 的 天 父 完 全 一 樣 。
Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?豈 不 知 你 們 是 神 的 殿 , 神 的 靈 住 在 你 們 裡 頭 麼 ?
Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin.我 必 顯 為 大 , 顯 為 聖 , 在 多 國 人 的 眼 前 顯 現 ; 他 們 就 知 道 我 是 耶 和 華 。
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.你 們 要 求 善 , 不 要 求 惡 , 就 必 存 活 。 這 樣 , 耶 和 華 萬 軍 之 神 必 照 你 們 所 說 的 與 你 們 同 在 。
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!我 的 心 哪 , 你 要 稱 頌 耶 和 華 ! 凡 在 我 裡 面 的 , 也 要 稱 頌 他 的 聖 名 !
Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost.我 要 使 我 的 大 名 顯 為 聖 ; 這 名 在 列 國 中 已 被 褻 瀆 , 就 是 你 們 在 他 們 中 間 所 褻 瀆 的 。 我 在 他 們 眼 前 , 在 你 們 身 上 顯 為 聖 的 時 候 , 他 們 就 知 道 我 是 耶 和 華 。 這 是 主 耶 和 華 說 的 。
Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.人 冒 失 說 , 這 是 聖 物 , 許 願 之 後 才 查 問 , 就 是 自 陷 網 羅 。
Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.敬 畏 耶 和 華 是 智 慧 的 開 端 ; 認 識 至 聖 者 便 是 聰 明 。
Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.沒 有 人 點 燈 用 器 皿 蓋 上 , 或 放 在 床 底 下 , 乃 是 放 在 燈 臺 上 , 叫 進 來 的 人 看 見 亮 光 。
Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.你 們 當 向 神 唱 詩 , 歌 頌 他 的 名 ; 為 那 坐 車 行 過 曠 野 的 修 平 大 路 。 他 的 名 是 耶 和 華 , 要 在 他 面 前 歡 樂 ! 神 在 他 的 聖 所 作 孤 兒 的 父 , 作 寡 婦 的 伸 冤 者 。

Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží. Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci.在 那 裡 必 有 一 條 大 道 , 稱 為 聖 路 。 污 穢 人 不 得 經 過 , 必 專 為 贖 民 行 走 ; 行 路 的 人 雖 愚 昧 , 也 不 致 失 迷 。
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení,
ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Náhodný Biblický verš

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!