DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma svět

«Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska… 1. Janův 2:15»
Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.
Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world.
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.
Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh.
A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever.
Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.You adulterous people! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we will be content.
Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.For all that is in the world—the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life—is not from the Father but is from the world.
A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“And he said to them, “Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation.”
Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.
Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise.
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.
Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul?
Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”
Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic – aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him.
Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God?
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world.
Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.
Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.By which he has granted to us his precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí.Oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you and worked for those who take refuge in you, in the sight of the children of mankind!

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.He is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the sins of the whole world.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!