DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma svět

«Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska… 1. Janův 2:15»
Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?For what will it profit a man if he gains the whole world, and loses his own soul?
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.These things I have spoken to you, that in Me you may have peace. In the world you will have tribulation; but be of good cheer, I have overcome the world.
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age.
Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh.
A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.And the world is passing away, and the lust of it; but he who does the will of God abides forever.
Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.Adulterers and adulteresses! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and clothing, with these we shall be content.
Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.For all that is in the world—the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life—is not of the Father but is of the world.
A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“And He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to every creature.”
Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.
Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?For what profit is it to a man if he gains the whole world, and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul?
Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.”
Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic – aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.And the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in His presence.
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God! Therefore the world does not know us, because it did not know Him.
Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God?
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world.
Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.For since the creation of the world His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse.
Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.I do not pray that You should take them out of the world, but that You should keep them from the evil one.
Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí.Oh, how great is Your goodness, Which You have laid up for those who fear You, Which You have prepared for those who trust in You In the presence of the sons of men!

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only but also for the whole world.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!