DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma úcta

«Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa. Přísloví 8:13»
Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.
Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God.
Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.
Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství.Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love.
Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.
Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře.And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today for your good?
Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.Charm is deceitful, and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised.
Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways!
Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.The fear of the Lord is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction.
Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.
Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.The end of the matter; all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.
Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.
Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.And because the midwives feared God, he gave them families.
Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci.But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall.
Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments!
Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.
Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all those who practice it have a good understanding. His praise endures forever!
Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země!God shall bless us; let all the ends of the earth fear him!
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.Oh that they had such a heart as this always, to fear me and to keep all my commandments, that it might go well with them and with their descendants forever!
A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied.
Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth; unite my heart to fear your name.
Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.So you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in his ways and by fearing him.

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Náhodný Biblický verš

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!