DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma život

«Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako… Efezským 5:15-16»
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы.
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.Как в воде лице — к лицу, так сердце человека — к человеку.
Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.Ибо мы ходим верою, а не ви́дением.
Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу.
Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.
Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.Всему свое время, и время всякой вещи под небом.
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что́ есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.Так, благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня — любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею.
Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.
Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.
Neříkej: „Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?“ To není moudré, ptáš-li se na to.Не говори: «отчего это прежние дни были лучше нынешних?», потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом.
Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.Кто хранит наставление, тот на пути к жизни; а отвергающий обличение — блуждает.
Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.Кто приобретает разум, тот любит душу свою; кто наблюдает благоразумие, тот находит благо.
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Náhodný Biblický verš

Shovívavý oplývá rozumností,
kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!