DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Paciencia

«Trpezlivý má veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo. Príslovia 14:29»
El que tarda en airarse es grande de entendimiento; Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
Gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad.Lepšie je byť trpezlivý ako silák, lepšie sa ovládať, než mesto zaujať.
Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, Por el hombre que hace maldades.Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.
Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová.Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.
Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
Porque un momento será su ira, Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, Y a la mañana vendrá la alegría.Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.
Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia; porque Jehová es Dios justo; bienaventurados todos los que confían en él.A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.
Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en misericordia.Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.
La esperanza de los justos es alegría; Mas la esperanza de los impíos perecerá.Očakávanie spravodlivých sa premieňa na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.

Versículo de la Biblia del día

Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies