DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Faith

«Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that… Mark 11:24»
Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.
I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love.Dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is.
Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.DIE geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
For we live by faith, not by sight.Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.
May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!
But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind.Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek.
Then Jesus said, “Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?”Jesus sê vir haar: Het Ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie?
“‘If you can’?” said Jesus. “Everything is possible for one who believes.”En Jesus sê vir hom: Wat dit betref — as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.
Because you know that the testing of your faith produces perseverance.Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.
Though you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls.Vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.
Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die; and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?”Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.
If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.
Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters.EN neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie.
But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid.
“Go,” said Jesus, “your faith has healed you.” Immediately he received his sight and followed Jesus along the road.En Jesus sê vir hom: Gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg.
If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing.En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.
Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.”En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.
I have chosen the way of faithfulness; I have set my heart on your laws.Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.
And by faith even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise.Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het.
For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.
For in the gospel the righteousness of God is revealed—a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written: “The righteous will live by faith.”Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe.
Be on your guard; stand firm in the faith; be courageous; be strong.Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

So in Christ Jesus you are all children of God through faith, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.
Previous1234Next

Bible verse of the day

For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”

Random Bible Verse

For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies