DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Following

«Ye shall walk in all the ways which the LORD your God… Deuteronomy 5:33»
Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess.In al die weë wat die Here julle God julle beveel het moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan en julle die dae kan verleng in die land wat julle in besit sal neem.
And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.En dit is die Here wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.
Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie.
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.EN Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.
And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus!
Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.Julle moet die Here julle God navolg en Hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang.
And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.
And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.EN toe Hy die skare saam met sy dissipels na Hom geroep het, sê Hy vir hulle: Wie agter My aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en My volg.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.
Be ye therefore followers of God, as dear children.WEES dan navolgers van God soos geliefde kinders.
If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.
Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel!
For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps.Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg.
The steps of a good man are ordered by the Lord: and he delighteth in his way.Deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en Hy het 'n welbehae in sy weg.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.
And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.
Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.
Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.Wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid.
Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.
By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.
And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve; whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the Lord.Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die Here dien.
Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, Make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is wellpleasing in his sight, through Jesus Christ; to whom be glory for ever and ever. Amen.MAG die God van die vrede, wat die groot Herder van die skape, naamlik onse Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor Hom deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid! Amen.
Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees.
I made haste, and delayed not to keep thy commandments.Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou.

And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.
Previous12Next

Bible verse of the day

Iron sharpeneth iron;
so a man sharpeneth the countenance of his friend.

Random Bible Verse

Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies