DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Following

«Ye shall walk in all the ways which the LORD your God… Deuteronomy 5:33»
Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess.Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.
And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“
And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.
Be ye therefore followers of God, as dear children.Napodobňujte Boha ako milované deti.
If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps.Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.
The steps of a good man are ordered by the Lord: and he delighteth in his way.Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.Neodkloňuj sa ani vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!
Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.
By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve; whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the Lord.Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi.
Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, Make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is wellpleasing in his sight, through Jesus Christ; to whom be glory for ever and ever. Amen.A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.
Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.
I made haste, and delayed not to keep thy commandments.Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.

And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“
Previous12Next

Bible verse of the day

Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

Random Bible Verse

Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies