DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Following

«Ye shall walk in all the ways which the LORD your God… Deuteronomy 5:33»
Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess.Volg steeds de weg die Hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven; het zal u goed gaan en u zult lang wonen in het land dat u in bezit krijgt.
And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.Stuur mijn gangen zoals U hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.Moge de Heer uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor Hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar Hem; dien alleen Hem en blijf Hem toegedaan.
And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard.
And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.’
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.
If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.
Be ye therefore followers of God, as dear children.Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft.
Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.
For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps.Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, omwille van u, en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem.
The steps of a good man are ordered by the Lord: and he delighteth in his way.Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’
Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.Jezus antwoordde hem: ‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.’
Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.
Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve; whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the Lord.Als u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. Ikzelf en mijn familie zullen de HEER dienen.
By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, Make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is wellpleasing in his sight, through Jesus Christ; to whom be glory for ever and ever. Amen.Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.
I made haste, and delayed not to keep thy commandments.Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.

And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
Previous12Next

Bible verse of the day

Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies