DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Friendship

«A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Proverbs 17:17»
A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.
Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends.Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.
For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up!Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
Whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends.Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.
Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity!Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.
Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God.Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him—a threefold cord is not quickly broken.Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
Iron sharpens iron, and one man sharpens another.Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.
And this commandment we have from him: whoever loves God must also love his brother.En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.
Two are better than one, because they have a good reward for their toil.Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
Do not be deceived: “Bad company ruins good morals.”Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.
Do not forsake your friend and your father's friend, and do not go to your brother's house in the day of your calamity. Better is a neighbor who is near than a brother who is far away.Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het huis van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.
For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you— that is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine.Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.
You adulterous people! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land.God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.

Bible verse of the day

You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies