DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Friendship

«A friend loves at all times, and a brother is born for… Proverbs 17:17»
A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.
One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer.
Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends.Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden.
How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.
If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up.Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg, en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden.
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten; of hij zou de vreze van de Almachtige verlaten.
And he has given us this command: Anyone who loves God must also love their brother and sister.En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.
As iron sharpens iron, so one person sharpens another.IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.
Two are better than one, because they have a good return for their labor.Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.
Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Do not forsake your friend or a friend of your family, and do not go to your relative’s house when disaster strikes you— better a neighbor nearby than a relative far away.Verlaat uw vriend en de vriend van uw vader niet, ga het huis van uw broer niet binnen op de dag van uw ongeluk. Beter een buur die nabij is, dan een broer ver weg.
You adulterous people, don’t you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.
I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong— that is, that you and I may be mutually encouraged by each other’s faith.Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.
‘Honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’Eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.
God sets the lonely in families, he leads out the prisoners with singing; but the rebellious live in a sun-scorched land.Een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; maar de opstandigen wonen in een dor land.

Bible verse of the day

God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies