DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Galatians - NIV & KAT

Read this Bible book online, click here to read.

Galatians 1
Galatians 2
Galatians 3
Galatians 4
Galatians 5
Galatians 6

Bible verses

New Internation VersionKatolícky preklad
So in Christ Jesus you are all children of God through faith, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.
You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh; rather, serve one another humbly in love.Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!
Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.
Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
Bible verse of the day
Revelation 3:19
Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest and repent.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...