DailyVerses.net

12 Bible Verses about Health


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
So you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you.Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.
Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers.Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.
He heals the brokenhearted And binds up their wounds.Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.
A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give.Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.
Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price; therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.
Pleasant words are like a honeycomb, Sweetness to the soul and health to the bones.Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.
Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
When Jesus heard that, He said to them, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick.”Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.
Therefore remove sorrow from your heart, And put away evil from your flesh, For childhood and youth are vanity.Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.
Hope deferred makes the heart sick, But when the desire comes, it is a tree of life.Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.
For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come.Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.

Read more

Comments
The Lord also will be a refuge for the oppressed, A refuge in times of trouble.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies