DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Heart

«Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života. Príslovia 4:23»
Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.
As in water face reflects face, So a man’s heart reveals the man.Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.
The heart is deceitful above all things, And desperately wicked; Who can know it? I, the Lord, search the heart, I test the mind, Even to give every man according to his ways, According to the fruit of his doings.Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Do not let your adornment be merely outward—arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel— rather let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God.Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.
And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
May He grant you according to your heart’s desire, And fulfill all your purpose.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Create in me a clean heart, O God, And renew a steadfast spirit within me.Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
But the Lord said to Samuel, “Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees; for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“
Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
Let not mercy and truth forsake you; Bind them around your neck, Write them on the tablet of your heart, And so find favor and high esteem In the sight of God and man.Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú! Priviaž si moje prikázania na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“
Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
For where your treasure is, there your heart will be also.Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
My son, do not forget my law, But let your heart keep my commands; For length of days and long life And peace they will add to you.Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia ti dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.
So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
I will give you a new heart and put a new spirit within you; I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh.A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.
The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Be of good courage, And He shall strengthen your heart, All you who hope in the Lord.Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Let the words of my mouth and the meditation of my heart Be acceptable in Your sight, O Lord, my strength and my Redeemer.Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.
He heals the brokenhearted And binds up their wounds.Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be removed and be cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says.Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“

I will praise You with uprightness of heart, When I learn Your righteous judgments.S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Previous12Next

Bible verse of the day

Your word is a lamp to my feet And a light to my path.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies